LATEST IN e-Donation

เปิดตัว e-Donation บริจาคเงินแบบยุคใหม่ ลดความยุ่งยากเมื่อลดหย่อนภาษี

โครงการ e-Donation คือ การพัฒนาระบบบริจาคผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันการเงิน, บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ (ITMX), กรมสรรพากร และธนาคารแห่งประเทศไทย (...

JOB