Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN DRX

DRX: startup ไทย กับ การแก้ปัญหาสุนัขจรจัดด้วยเทคโนโลยี ไม่ต้องเสีย 450 บาท!

ข่าวที่กำลังเป็นกระแสและได้รับความสนใจจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงในตอนนี้ คือนโยบายใหม่ของรัฐบาล ที่ต้องการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ในพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยมี...