Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN dtac Smart Farmer

dtac ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและสวทช. ร่วมมือนำร่องโครงการ Smart Farmer เห็ดหลินจือด้วย IoT

dtac ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และเนคเทคลงนามความร่วมมือ นำร่องโครงการแปลงฟาร์มสาธิตเห็ดหลินจือที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนาพื้นที่การเกษตรที่สูงผ่านโซลูชัน “ฟาร์มแม่นย...