Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN E-Road

สวีเดนเตรียมสร้างถนนชาร์จไฟฟ้าเส้นแรกของโลก มุ่งสู่เป้า Net Zero คาดเสร็จปี 2035

สวีเดนเตรียมสร้าง E-Road ถนนชาร์จไฟฟ้าแห่งแรกของโลก ให้รถ EV ขับไปชาร์จไฟไปได้ หมดกังวลเรื่องหาสถานีชาร์จ มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ของยุโรป...