Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN e-Ticket

ขสมก. แจงเตรียมยกเลิก e-Ticket หลังพบว่าระบบใช้งานไม่ได้

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีมติยกเลิกสัญญาว่าเช่าเครื่อง e-Ticket ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หลังพบว่าระบบจ่ายเงิน e-Ticket ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเครื่อง e-Ticket นั้นมี...

JOB