Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN eddie-wu

Daniel Zhang ลา Alibaba ทิ้งทุกเก้าอี้ ส่งไม้ต่อ Eddie Wu ดูแลธุรกิจคลาวด์

Daniel Zhang อดีต CEO ของกลุ่ม จะลาออกจากการเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธุรกิจคลาวด์ Zhang จะลงจากเก้าอี้ CEO ของ Alibaba Group เพื่อมาดูแลธุรกิจคลาวด์อย่างเต็มที่...