Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN FBO

สศค. เผย 10 อาชีพเสี่ยงถูก AI แย่งงานในอนาคต

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผย 10 อาชีพเสี่ยงถูก AI แย่งงานในอนาคต มีนักพัฒนาเว็บไซต์, นักการตลาดออนไลน์ และ นักบัญชี ติดโผด้วย คาด 20 ปีข้างหน้ามีแรงงานตกงานมากถึง 140 ล้านคน ...