Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Finder

บทบาทของ NFT ในตลาดประเทศไทย: Finder เผย ไทยครองอันดับ 2 ประเทศที่มีเจ้าของ NFT สูงที่สุด

จากรายงาน Global NFT Adoption ของ Finder.com สำรวจ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 28,000 คนเผยให้เห็นว่า 26.6% ของคนไทยเป็นเจ้าของ NFT ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 11.7% ทำให้ประเทศไท...