LATEST IN Finema

Finema บริษัท Identity Tech ไทยรับเงินลงทุนรอบ Seed Round มูลค่า 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Finema บริษัท Identity Tech ไทย ได้รับเงินลงทุนรอบ Seed Round มูลค่า 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก Valuation 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ...

JOB