Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN food traceability

จับตาเทรนด์​ Food Traceability มาตรฐานอาหารใหม่ที่ผู้ประกอบการไทยต้องรับมือ

ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย ชี้โจทย์ใหญ่ของธุรกิจเกษตรและอาหารของไทยในระยะถัดไป คือ การรับมือกับมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะข้อกำหนดในการตรวจสอบย้อนกลับอาหาร หรือ Food Tr...