Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN foodpanda for business

foodpanda for business บริการใหม่ ช่วยองค์กรรักษา Talent เตรียมรับยุค Post-COVID

‘การเก็บรักษาคนเก่งเอาไว้’ เป็นหนึ่งในความท้าทายขององค์กรในช่วงเวลาที่เรียกว่า The Great Resignation (การลาออกครั้งใหญ่) ทำให้องค์กรต้องปรับวิธีการดูแลพนักงานเพื่อการเก็บรักษาคน...