Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Ford Motor

แต้มต่อของไทย ในสมรภูมิ EV ภูมิภาค เมื่อ BYD, FORD และแบรนด์อื่นๆ หนุนไทยเป็นฐานการผลิต

ปฏิเสธไม่ได้ที่รถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV เป็นกระแสความนิยมเกินต้านทาน รถ EV เปรียบเป็นตัวแทนของนวัตกรรมที่ผสมกระแสการรักโลก ในยุคที่เม็ดเงินการลงทุนกำลังไหลไปในทิศทางที่ต้องตอบโจทย์เรื่อ...

Ford ประกาศลงทุนในธุรกิจ Startup 4 ราย! ด้านการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติและเพิ่มทีมวิจัยใน Silicon Valley

เป็นข่าวที่น่าจับตาเมื่อตลาด Automotive เริ่มขยับตัวเอาเทคโนโลยีด้านไอทีมาช่วยมากขึ้น หลังจากเมื่อต้นปี General Motor เข้าซื้อกิจการ Cruise Automation ซึ่งหนึ่งใน Co-founder มาพูดใ...

เมื่อ Google สนใจลงทุนในกลุ่ม Startup ด้าน 3D Printing

สำหรับเทคโนโลยี 3D เป็นเทคนิคที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ออกมาให้เห็นภาพเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ลดระยะเวลาและกระบวนการในการผลิต ด้วยต้น...