Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Ford Motor

Ford ประกาศลงทุนในธุรกิจ Startup 4 ราย! ด้านการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติและเพิ่มทีมวิจัยใน Silicon Valley

เป็นข่าวที่น่าจับตาเมื่อตลาด Automotive เริ่มขยับตัวเอาเทคโนโลยีด้านไอทีมาช่วยมากขึ้น หลังจากเมื่อต้นปี General Motor เข้าซื้อกิจการ Cruise Automation ซึ่งหนึ่งใน Co-founder มาพูดใ...

เมื่อ Google สนใจลงทุนในกลุ่ม Startup ด้าน 3D Printing

สำหรับเทคโนโลยี 3D เป็นเทคนิคที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ออกมาให้เห็นภาพเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ลดระยะเวลาและกระบวนการในการผลิต ด้วยต้น...