Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Google Venture

เมื่อ Google สนใจลงทุนในกลุ่ม Startup ด้าน 3D Printing

สำหรับเทคโนโลยี 3D เป็นเทคนิคที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ออกมาให้เห็นภาพเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ลดระยะเวลาและกระบวนการในการผลิต ด้วยต้น...