Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Fortune

FORTUNE ประกาศรายชื่อ 500 บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลกประจำปี 2021

FORTUNE ประกาศรายชื่อ 500 บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ผลการจัดอันดับประจำปี 2021 ประกอบด้วยบริษัทจีน 143 แห่ง บริษัทสหรัฐ 122 แห่ง และบริษัทญี่ปุ่น 53 แห่ง Ffp Walmart ยังรักษาอันดั...

ทายาท CP ซื้อกิจการนิตยสาร Fortune ด้วยเงิน 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Meredith Corp. เจ้าของนิตยสาร Fortune ที่มีอายุยาวนานถึง 88 ปี (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2473) ประกาศว่าทายาท CP อย่างคุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ เข้าซื้อกิจการนิตยสาร Fortune ด้วยเงิน 150 ล้าน...