LATEST IN Fortune

ทายาท CP ซื้อกิจการนิตยสาร Fortune ด้วยเงิน 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Meredith Corp. เจ้าของนิตยสาร Fortune ที่มีอายุยาวนานถึง 88 ปี (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2473) ประกาศว่าทายาท CP อย่างคุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ เข้าซื้อกิจการนิตยสาร Fortune ด้วยเงิน 150 ล้าน...

JOB