Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN freedom

3 ตัวแม่วงการ FinTech กับการเชื่อม Blockchain สู่ไลฟ์สไตล์ผู้คน

Techsauce พูดคุยกับ 3 สาวตัวแม่ของวงการ FinTech จาก Bitazza กับภารกิจที่จะดึงศักยภาพคนไทยสู่สากลด้วยเทคโนโลยี Blockchain...

ไทยติดอันดับประเทศที่มีการคุมเข้มการใช้อินเตอร์เน็ต และมีเสรีภาพน้อย

สิทธิและเสรีภาพในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้คนในแต่ละประเทศแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทั้งยังมีแนวโน้มว่า ภาครัฐจะจำกัดสิทธิของพลเมืองดิจิทัลมากขึ้น เข้มงวดกับการให้พลเมืองเข้าถึงข้อมูล...