LATEST IN Funds

Bill Gates ปรับแผนมูลนิธิทั้งหมด เพื่อช่วยยุติการระบาด COVID-19

Bill & Melinda Gates Foundation ของ Bill Gates นั้นได้ปรับเปลี่ยนแผนมูลนิธิทั้งหมด โดยเน้นการสนับสนุนไปยังการให้ความช่วยเหลือในการยุติการระบาด COVID-19...

JOB