Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Game Show

รวมรายการ Startup Game Show เรามีเยอะไปไหม? และรายการใหม่ที่เตรียมแจ้งเกิด

ช่วงที่วงการ Startup ไทยตื่นตัวกันมาก ทั้งองค์กรที่เข้ามาสนับสนุน มีหนัง มีอีเวนท์กันแทบทุกสัปดาห์ งานเล็ก งานใหญ่สลับๆ กันไป และเป็นที่ทราบกันดีว่า Game Show และ Reality Show  ซึ่...