Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN GE model

ใครฆ่า GE? ความถดถอยของเครือบริษัทข้ามชาติขนาดยักษ์ ในยุค Digital Disruption

GE กลุ่มบริษัทข้ามชาติเทคโนโลยีและบริการ ที่มีเครือข่ายธุรกิจในกว่า 100 ประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับขาลงจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ถึงแม้ว่า GE จะยังไม่ได้ตายไปเสียทีเดียว แต่รูปแบบธุรกิ...