Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Giver

ปลูกต้นไม้ในใจคน หลักการประจำใจของ ‘Giver’ แบบฉบับการใช้ชีวิต ‘โจ้ ธนา’

ในรายการ Techsauce Live เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา เราได้รับเกียรติจากคุณโจ้ ธนา เธียรอัจฉริยะ Chief Marketing Officer ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมพูดคุยเจาะลึกถึ...