Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Gjosa

ลอรีอัลร่วมกับ startup ด้านสิ่งแวดล้อม GJOSA พัฒนาการสระผมที่ใช้น้ำน้อยลงถึง 5 เท่า

ลอรีอัล และ โจซา (Gjosa) เปิดตัวเทคโนโลยีการสระผมด้วยการใช้น้ำแค่ 1.5 ลิตร จากโดยปกติที่ต้องใช้น้ำถึง 8 ลิตร ตอกย้ำการมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ในยุคที่การเข้าถึงและการใช้ท...