Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Global Market

สถาบันการเงินโลก คาดการณ์ Recession 2023 จะเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับตลาดโลก

นักวิเคราะห์และสถาบันทางการเงินโลก ประเมินในทิศทางเดียวกันถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่จะเข้าสู่สภาวะถดถอยในวงกว้าง "2023 ตลาดต้องเผชิญช่วงเวลายากลำบาก คาด Recession มาแน่"...