Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN GoPomelo

ถอดรหัสวัฒนธรรมองค์กรสู่แนวคิดการทำ Digital Transformation จาก GoPomelo

GoPomelo ได้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมาตั้งแต่ปี 2551 แม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาอยู่เสมอ แต่แนวทางของทางบริษัทที่มีต่อโปรเจกยังคงเหมือนเดิม นั่นคือการมุ่งเน้นที่บุคลากร กระบวน...