Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Government Procurement Transformation

ผู้ประกอบการสามารถออกหนังสือรับรองสินเชื่อในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้แล้วบนเทคโนโลยี Blockchain

กรมบัญชีกลางจับมือธนาคารกรุงไทยใช้ Blockchain ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ผู้ประกอบการสามารถออกหนังสือรับรองสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Credit Confirmation ...

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดงาน Government Procurement Transformation มุ่งพัฒนา startup สู่ตลาดภาครัฐ

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดงาน Startup Fair “Government Procurement Transformation” กับแนวคิด “ปลดล็อคข้อจำกัด พัฒนา Startup สู่ต...