LATEST IN GREAT Scholarship

เมื่อไม่มีทักษะใดเป็นคำตอบตายตัวในโลกอนาคต การเรียนรู้ การพัฒนาตัวเอง การเข้าใจตนเอง และการมี Growth Mindset จึงเป็นทางรอด

เมื่อไม่มีทักษะใดเป็นคำตอบตายตัวในโลกอนาคต การเรียนรู้ การพัฒนาตัวเอง การเข้าใจตนเอง และการมี Growth Mindset จึงเป็นทางรอด...

JOB