Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Green City

ESG Symposium 2023 : บิ๊กอีเวนต์รวมความพยายามและ Action ในการสร้างความยั่งยืนให้แก่โลก

ESG Symposium 2023 งานเสวนาด้านความยั่งยืนที่รวมไอเดีย แผนงาน การลงมือทำในด้านต่างๆ เพื่อ 'ร่วม เร่ง เปลี่ยน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ' โดยในงานนี้มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนมาร่วมถ่ายทอดความรู...