Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN green data

Sustainable Computing ระบบประมวลผลที่ยั่งยืน

ภาคธุรกิจปรับตัวด้วยการใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ที่ต้องพึ่งพา Data Center แต่ในอนาคต Data Center จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีพลังงานเพื่อให้เป็น Green Data ให้ยั่งยืนในอนาคต...