Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Greenovation

บางจากฯ ปรับ Corporate Identity “ใบไม้ใบใหม่” เดินหน้า Vision-Mission สู่การเติบโตที่หลากหลายและอนาคตที่ยั่งยืน

กลุ่มบริษัทบางจาก ประกาศก้าวสู่ยุคใหม่ผ่านวิสัยทัศน์ Crafting a Sustainable World with Evolving Greenovation (รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว) เดินหน้าสร้างความหลากหลายด้านธุ...