Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Mission

‘ตอบสนองดี ภาคภูมิใจ มีคุณค่า’ 3 เหตุผลที่ผู้นำควรแชร์ Mission เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน

3 เหตุผลที่ผู้นำองค์กรควรแชร์ Mission ของบริษัทให้กับพนักงาน ยาชั้นดีที่จะช่วยสร้างองค์กรที่แข็งแรง เพิ่มคุณค่าและการมีส่วนร่วมของพนักงาน...

บางจากฯ ปรับ Corporate Identity “ใบไม้ใบใหม่” เดินหน้า Vision-Mission สู่การเติบโตที่หลากหลายและอนาคตที่ยั่งยืน

กลุ่มบริษัทบางจาก ประกาศก้าวสู่ยุคใหม่ผ่านวิสัยทัศน์ Crafting a Sustainable World with Evolving Greenovation (รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว) เดินหน้าสร้างความหลากหลายด้านธุ...