LATEST IN Growth Zone

ก้าวข้าม Comfort Zone ในตัวคุณ สู่การสร้าง Growth Zone แห่งใหม่

มีโอกาสได้ไปบรรยายเรื่อง Business Model Innovation เมื่อไม่นานมานี้ค่ะ แต่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงดังกล่าวออนมีโอกาสได้แชร์เรื่องของการก้าวข้าม Comfort Zone เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ...

JOB