LATEST IN GSB Research

ธนาคารออมสิน เปิดตัว GSB Research คลังข้อมูลด้านเศรษฐกิจไทย หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประธานในงานการเปิดตัว ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินหรือ GSB Research เผื่อผลิตงานวิจัย รายงาน บทวิเคราะห์ ทั้งเศรษฐกิจมหาภาคและจุลภาค เศรษฐก...

JOB