Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN GSP

EIC เผยการตัดสิทธิ GSP รอบใหม่มีผลจำกัดต่อการส่งออกรวมแต่กระทบต่อสินค้าที่จะโดนภาษีเพิ่มขึ้น

ก่อนหน้าที่ USTR จะประกาศยกเลิกสิทธิ Generalized System of Preference (GSP) ของไทยเพิ่มเติม สหรัฐฯ ได้ยกเลิกสิทธิ GSP ในรอบแรกไปแล้วซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2020 ที่ผ่านมา...