LATEST IN handrub

วิธีทำเจลล้างมือด้วยตนเองฉบับง่ายตามคู่มือจาก WHO

เมื่อการระบาดของไวรัส COVID-19 นั้นทวีความรุนแรงขึ้น ประชาชนเริ่มตื่นตัวในการหาอุปกรณ์ป้องกันตัวเองจากสถานการณ์การระบาด ส่งผลให้สินค้าประเภททำความสะอาดและฆ่าเชื้อนั้นมีความต้องการส...

JOB