Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Hanson Robotics

คุยกับผู้สร้างหุ่นยนต์ 'โซเฟีย' อนาคตจะเป็นอย่างไรเมื่อ AI และมนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน

ปัจจุบันนี้แทบจะไม่ต้องสงสัยเลยว่าหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะมีผลกระทบอย่างมากต่อสังคมมากแค่ไหนทั้งในขณะนี้และในอีกศตวรรษข้างหน้า สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน อนาคตจะเป็นอย...

JOB