Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Hell Day

ปั้นนวัตกรรุ่นใหม่ สู่เป้าหมายที่เป็นของเราเอง กับกิจกรรม Hell Day 2023 │ WEDO Young Talent Program

กลับมาอีกครั้งต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน กับ Hell Day ในโครงการ WEDO Young Talent Program เพื่อสร้างนวัตกรที่มีความพร้อมทั้งศักยภาพและทัศนคติในการสร้างนวัตกรรม ในธีม Everest (N...