Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN hook

ทำอย่างไรให้ผู้บริโภคติดแบรนด์ เจาะลึกพฤติกรรมใช้ซ้ำกับ Nir Eyal

ในช่วง  2-3 ปีที่ผ่านมา Startup เป็นคำยอดฮิตที่ถูกพูดถึงอย่างน่าตื่นเต้นในประเทศไทย ที่ถูกมองว่าเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ผู้ประกอบการสามารถประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ต่างประ...