Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN hotelstaff

Upskill การโรงแรมสู่ Wellness Industry อุตสาหกรรมในอนาคต

เชื่อว่าพนักงานโรงแรม นักศึกษาการโรงแรมและบุคคลากรสายงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวในขณะนี้น่าจะกำลังมีคำถามในใจว่า “จะเอาอย่างไรกับหน้าที่การงานของตัวเองดี?”...