Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN HUBBA-TO

HUBBA-TO ฉีกกฏ Coworking Space สร้าง Co-Creation Community แห่งแรกในไทยและ SEA

ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เมืองไทยรู้จักกับ Coworking Space ในแง่ของการเปิดพื้นที่เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์การทำงานของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะสายตาร์ทอัพ ซึ่งนอกจากอุปกรณ์สำนักงานและสิ่งอำนวยความส...