Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Human Rights Awards 2023

มิตรผลคว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สอดรับแนวทาง “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”

กลุ่มมิตรผล คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน พร้อม...