Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN IBE

รู้จักและเข้าใจ 'EEC Tech Inno Hub' เมืองศูนย์กลางการสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมด้าน Smart IoT

'เมืองศูนย์กลางการสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมด้าน Smart IoT' ที่ NIA ม.บูรพา และหน่วยงานอีกนับสิบ ร่วมกันผลักดัน มีแนวคิดและการผนึกกำลังกันอย่างไร จึงจะสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ ...