Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN iheartmedia

iHeartMedia ประกาศชัด ห้ามพนักงานใช้ ‘ChatGPT’ มุ่งพัฒนา AI ของตัวเองแทน

iHeartMedia ประกาศการจำกัดการใช้ ChatGPT ของ OpenAI สำหรับพนักงาน และยังห้ามการใช้ AI ต่างๆ บนอุปกรณ์ของบริษัท สำหรับการป้องกันข้อมูลรั่วไหล รวมถึงข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ iHeart...