Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ila

ALLY ลงนาม MOU กับพันธมิตรเอกชนชั้นนำในไทย มุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัย ต่อต้านความรุนแรงทางเพศ ในวันสตรีสากล

ALLY หรือ แอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นโดย ila สตาร์ทอัพที่ได้รับรางวัล UN Women ร่วมลงนาม MOU กับพันธมิตรเอกชนชั้นนำในไทย มุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัย ต่อต้านความรุนแรงทางเพศ ในวันสตรีสากล...