Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN IMO

IRPC ชูนวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มตอบโจทย์ลูกค้า ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

IRPC จัดทัพมุ่งกลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ชูเทคโนโลยี-นวัตกรรม ตอบโจทย์ลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมเปิดแพลตฟอร์ม อี-คอมเมิร์ซ เพิ่มทางเลือกใหม่ จับมือพันธมิต...