Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Innovation One

Innovation One หนุนผู้ประกอบการสายนวัตกรรมไทย ร่วมพลิกโฉมนวัตกรรมไทย

เปลี่ยนไอเดียเจ๋งให้เป็นจริง! เส้นการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงลึก เปลี่ยนไอเดียเจ๋ง! Deep Tech ไม่ง่าย ต้องมีพลังเต็มที่ ทั้งนักพัฒนา ผู้ประกอบการ และนักลงทุน เพราะเทคโนโลยีนี้ต้...