Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Intelligent Workplace

ในช่วง Covid-19 แพร่ระบาด Intelligent Workplace สำคัญแค่ไหน เมื่อผู้คนต้องทำงานจากบ้าน

Intelligent Workplace หรือ สำนักงานอัจฉริยะ เริ่มถูกนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญเมื่อผู้คน Work From Home จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 และพาองค์กรไปสู่ความ...

JOB