Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN interest rate

ทำไมหุ้นบริษัทเทคโนโลยีได้รับผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าธุรกิจอื่น

ในช่วงที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูง เกิดความผันผวนในตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดคริปโทฯ อย่างต่อเนื่องจากความกังวลต่อโอกาสในการเกิดเศรษฐกิจถดถอย ปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในแต่ละประเท...