Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Intrinsic Security Approach

ปัญหาความปลอดภัย Cyber เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของ Mobility Digitalization

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางไซเบอร์ การเตรียมพร้อมและโอกาสทางเศรษฐกิจใน 12 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก (APAC) พบว่าจีดีพีทั้งภูมิภาคมีโอกาสที่จะเติบโตได้ถึง 145,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในอี...