Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN IT automation

eBay พัฒนาการค้าปลีกออนไลน์ หวังผู้ค้าไทยเติบโตสู่สากล

อีเบย์ (eBay) ผู้นำด้านอี-คอมเมิร์ซระดับโลก เผยแผนธุรกิจมุ่งเสริมศักยภาพผู้ขายคนไทย ขยายธุรกิจและประสบความสำเร็จในการค้าปลีกออนไลน์บน eBay กับโอกาสในการเข้าถึงผู้ซื้ออีเบย์กว่า 180...