Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN J.P. Morgan MOZAIC XRP

ดีเดย์! กรุงไทย เปิดจองหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง J.P. Morgan MOZAIC XRP คุ้มครองเงินต้น 100% ชูจุดเด่นลงทุนในสินทรัพย์หลากหลาย

กรุงไทย เปิดจองหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง “กรุงไทย J.P. Morgan MOZAIC XRP” 9-13 พฤษภาคมนี้ ชูจุดเด่นลงทุนในสินทรัพย์หลากหลาย กระจายความเสี่ยง สร้างผลตอบแทนทุกสภาวะตลาด คุ้มครองเงินต้น 100%...