LATEST IN KBank Digital Academy

KBank Digital Academy พื้นที่แห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งใหม่ จากกสิกรไทย

ในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ธนาคารกสิกรไทยยังคงมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์และสร้างคุณค่าที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าของธนาคาร ซึ่งจะเป็นเช่นนั้นได้ พ...

JOB