LATEST IN Kenan Foundation Asia

Facebook ร่วมกับ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย จัดโครงการ 'Boost with Facebook' เพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้กับ MSMEs ไทย

Facebook ร่วมกับ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย (Kenan Foundation Asian) จัดโครงการ "Boost with Facebook" เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย (MSMEs) ของไทย....

JOB